» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, December 4, 2023

05-12-2023 Sthree Sakthi SS-392 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 5 December 2023

Kerala State Lottery Result 05/12/2023: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-392 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 05.12.2023, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 05-12-2023 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-392 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-392

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 05.12.2023

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SZ 780640". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KANNUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 392 Kerala Lottery Result announced on 05.12.2023. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-392) 05-12-2023 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

05-12-2023 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.392
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 392
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SZ 780640 (PAYYANUR)

Agent Name: P V RAJEEVAN
Agency No: C 4087

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SN 780640
SO 780640
SP 780640
SR 780640
SS 780640
ST 780640
SU 780640
SV 780640
SW 780640
SX 780640
SY 780640

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SS 381102 (WAYANADU)

Agent Name: NOUSHAD M K
Agency No: W 533

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
1601  2080  2212  3242  3760  4303  4548  5567  5882  6347  7409  7761  8024  8545  9324  9737  9846  9984

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
4120  5062  5589  6191  6297  7457  8366  8600  8965  9032


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0302  0551  1254  1719  1986  2590  2968  3077  3393  3766  4680  4832  5646  5988  6082  6441  8296  8791  9222  9799


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0212  0379  0424  0680  0854  0879  1173  1418  1592  2135  2651  2847  3126  3325  3408  3565  3600  3653  3883  3906  3980  4154  4259  4456  4779  5074  5129  5220  5391  5814  6439  6497  6502  6534  6994  7057  7163  7172  7520  7635  7730  8256  8394  8526  8575  8725  8897  8957  9024  9590  9923  9976

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0059  1021  1332  1438  1657  1711  1772  1875  2173  2258  2275  2720  2726  2975  2991  3143  3214  3340  3756  3849  3945  4219  4413  4632  4976  5225  5308  5510  5528  6366  6612  6997  7009  7081  7157  7186  7391  7937  8139  8244  8432  8911  9169  9365  9580

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0067  0258  0517  0618  0712  0768  0797  0812  0868  1013  1095  1153  1185  1572  1669  1683  1710  1782  1832  1894  1902  1988  2082  2113  2141  2331  2417  2467  2473  2514  2516  2548  2558  2797  2826  2885  2909  3023  3034  3169  3236  3259  3352  3533  3564  3696  3874  3878  3949  3975  4158  4194  4265  4317  4368  4386  4488  4688  4849  4927  5019  5048  5282  5323  5325  5388  5520  5547  5631  5817  5982  6237  6250  6319  6412  6452  6473  6519  6625  6632  6672  6696  7010  7017  7237  7319  7381  7470  7478  7498  7518  7566  7699  7723  7737  7769  7821  7832  7951  7963  7997  8221  8260  8326  8423  8465  8521  8523  8702  8810  8816  8955  9022  9088  9136  9148  9235  9268  9294  9329  9411  9439  9520  9639  9718  9736

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-392-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-392-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-392-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-12-2023-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-392 and 05/12/2023 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 05.12.23 Sthree Sakthi SS 392 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS392 the Draw was held on 05/12/23 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2023

[ Back to Home ]