» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, January 16, 2024

17-01-2024 Fifty-Fifty FF-81 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 17 January 2024

Kerala State Lottery Result 17/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-81 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 17.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 17-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-81 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-81

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 17.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FK 769255". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "ERNAKULAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 81 Kerala Lottery Result announced on 17.01.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-81) 17-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

17-01-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.81
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 81
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FK 769255 (ERNAKULAM)

Agent Name: SARATH SARASAN
Agency No: E 7849

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FA 769255
FB 769255
FC 769255
FD 769255
FE 769255
FF 769255
FG 769255
FH 769255
FJ 769255
FL 769255
FM 769255

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FC 181603 (WAYANADU)

Agent Name: NOUSHAD M K
Agency No: W 533

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
0766  0822  1667  1686  2371  2494  2781  3151  3961  3990  4018  4306  4555  4800  5055  5481  6762  6897  7664  8196  8593  9075  9499

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
1348  4031  4147  5320  5382  6300  6445  6525  7006  7059  7967  8977


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0047  0141  0893  0924  1119  1470  1766  1871  2033  2405  3903  4590  5175  5541  5812  6159  6235  6646  6950  7480  7592  8427  8724  9729


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0098  0124  0207  0411  0553  0554  0669  0775  0790  0911  0959  1220  1229  1253  1304  1319  1439  1912  1935  2068  2185  2228  2381  2456  2994  3139  3240  3267  3319  3342  3349  3650  3657  3709  3748  3753  4051  4068  4292  4323  4511  4619  4631  4993  5021  5053  5285  5409  5864  5919  5985  6142  6169  6174  6242  6244  6375  6416  6421  6423  6563  6642  6999  7101  7114  7161  7254  7268  7346  7439  7505  7577  7671  7832  7913  8071  8184  8329  8337  8459  8510  8594  8733  8792  8819  8886  8897  9040  9169  9209  9371  9581  9793  9795  9872  9991

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0263  0270  0280  0339  0343  0359  0368  0388  0463  0480  0493  0800  0823  0847  0881  0976  1207  1239  1297  1398  1670  1716  1772  1796  1901  2139  2287  2400  2403  2533  2772  3135  3152  3409  3487  3741  3799  3834  3836  4180  4192  4270  4341  4415  4430  4527  4606  4704  4744  4774  4943  5128  5215  5292  5336  5476  5490  5496  5502  5508  5579  5606  5742  5746  5797  5805  5806  5852  5905  5959  6121  6128  6346  6360  6364  6407  6456  6543  6601  6693  6736  6859  6894  6957  6977  7000  7044  7271  7340  7343  7360  7449  7699  7736  7847  7861  7905  7965  8000  8017  8113  8238  8245  8447  8460  8514  8565  8570  8649  8746  8923  9162  9194  9246  9359  9380  9460  9483  9578  9579  9580  9592  9641  9673  9835  9874

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-81-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-81-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-81-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-17-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-81 and 17/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 17.01.24 Fifty Fifty FF 81 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF81 the Draw was held on 17/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]