» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, February 12, 2024

13-02-2024 Sthree Sakthi SS-402 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 13 February 2024

Kerala State Lottery Result 13/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-402 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 13.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 13-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-402 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-402

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 13.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SS 588585". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KASARAGOD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 402 Kerala Lottery Result announced on 13.02.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-402) 13-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

13-02-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.402
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 402
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SS 588585 (KASARAGOD)

Agent Name: Agent Name: ARJUN P
Agency No: S 1035

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SN 588585
SO 588585
SP 588585
SR 588585
ST 588585
SU 588585
SV 588585
SW 588585
SX 588585
SY 588585
SZ 588585

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SY 271701 (KARUNAGAPPALLY)

Agent Name: SAMEENA SABEER
Agency No: Q 7056

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0991  1667  2871  2913  3263  3694  3979  4399  4829  6208  6580  6982  7016  7117  7248  7382  9557  9938

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
2269  2892  3726  3951  7317  7343  7879  8992  9491  9570


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0049  0082  0322  1390  2077  2126  2452  3316  3551  3671  3923  4443  5893  7198  7360  7640  8320  8323  8671  9327


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0045  0415  0825  1666  1831  1979  2043  2960  3443  3476  3739  3794  3941  4047  4186  4478  4519  4547  4834  5100  5232  5629  6068  6085  6719  6815  6864  6931  7052  7062  7122  7387  7406  7720  7794  7886  7901  7928  8183  8334  8364  8569  8590  8641  8750  8967  8969  9097  9250  9635  9932  9994

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0312  0337  0414  0526  0578  0640  0700  0750  0830  0873  0943  0996  1129  1200  1437  1607  1626  1638  2150  2294  2566  2743  3108  3141  3380  3564  3640  4075  4201  4692  4852  5319  5885  5892  6020  6687  6734  7355  7887  8113  8304  8637  8694  9133  9576

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0011  0080  0125  0383  0412  0723  0733  0801  0858  0887  1044  1057  1071  1085  1090  1146  1151  1194  1394  1432  1527  1573  1617  1625  1629  1698  1851  1899  2096  2315  2323  2366  2371  2497  2587  2642  2682  2875  2951  2969  2971  2991  3004  3175  3204  3287  3428  3552  4051  4091  4127  4328  4494  4496  4550  4624  4719  4746  4799  4903  5208  5311  5380  5534  5635  5711  5754  5761  5767  5799  6184  6200  6202  6283  6480  6652  6762  6789  6847  6889  6890  6902  7091  7159  7470  7484  7576  7639  7664  7677  7730  7782  7857  7902  7995  8036  8056  8175  8279  8393  8415  8460  8510  8622  8672  8690  8886  8888  8951  8971  8979  9023  9056  9067  9126  9199  9214  9230  9236  9281  9512  9550  9590  9597  9606  9718

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-402-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-402-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-402-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-402 and 13/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 13.02.24 Sthree Sakthi SS 402 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS402 the Draw was held on 13/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]