» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, March 12, 2024

13-03-2024 Fifty-Fifty FF-88 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 13 March 2024

Kerala State Lottery Result 13/03/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-88 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 13.03.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 13-03-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-88 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-88

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 13.03.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FX 263834". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 88 Kerala Lottery Result announced on 13.03.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-88) 13-03-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

13-03-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.88
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 88
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FX 263834 (KARUNAGAPPALLY)

Agent Name: JAGADHAN N
Agency No.: Q 8582

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FN 263834
FO 263834
FP 263834
FR 263834
FS 263834
FT 263834
FU 263834
FV 263834
FW 263834
FY 263834
FZ 263834

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FO 490699 (VAIKKOM)

Agent Name: MEENAKSHY M
Agency No.: K 7682

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
0634  0989  1736  2378  3660  4217  4523  4816  4897  4903  5112  5653  5809  5933  6825  7301  7996  8216  8388  9001  9042  9252  9534

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
1084  1135  2276  2277  2306  5079  6217  7341  7855  7969  8008  9098


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0267  0272  0420  0613  0997  1331  1381  2124  2518  2586  2668  2737  4755  5422  5636  5812  5865  6663  7159  8026  8072  8466  9433  9751


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0014  0112  0121  0250  0388  0419  0529  0642  0706  0815  0900  0919  0936  0953  0957  1026  1030  1031  1076  1077  1090  1179  1223  1334  1366  1367  1587  1889  2113  2173  2182  2286  2424  2476  2521  2732  3019  3194  3449  3687  4037  4063  4271  4281  4290  4447  4533  4537  4743  4799  4916  4960  4995  5057  5560  5662  5709  5736  5748  5956  6150  6160  6184  6256  6420  6425  6545  6643  6724  6786  6822  7252  7500  7575  7581  7775  7994  8073  8088  8266  8320  8421  8426  8441  8800  8831  8994  9048  9050  9226  9452  9554  9600  9702  9731  9874

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0098  0137  0345  0472  0490  0552  0640  0649  0708  0806  0867  0918  1049  1178  1298  1328  1652  1770  1811  1816  1839  1841  1863  2036  2056  2212  2350  2418  2497  2637  2828  2879  2886  2911  2983  3031  3139  3423  3608  3629  3707  3752  3785  3815  3854  3864  3922  3950  3971  4118  4161  4182  4226  4229  4423  4717  4781  4840  4894  4932  5058  5069  5203  5266  5293  5314  5325  5487  5793  5888  6038  6042  6057  6126  6177  6305  6347  6370  6503  6524  6632  6664  6706  6791  6967  7057  7095  7145  7169  7182  7218  7302  7415  7472  7570  7794  7824  7830  7843  7957  7999  8047  8179  8202  8295  8321  8323  8354  8499  8506  8507  8541  8555  8640  8685  8752  8876  8918  9032  9212  9390  9426  9522  9527  9921  9942

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-88-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-88-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-88-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-03-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-88 and 13/03/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 13.03.24 Fifty Fifty FF 88 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF88 the Draw was held on 13/03/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]