» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, July 9, 2024

10-07-2024 Fifty-Fifty FF-102 Kerala Lottery Result 3pm

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 10 July 2024

Kerala State Lottery Result 10/07/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-102 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 10.07.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 10-07-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-102 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-102

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 10.07.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "F Z 485553". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "PALAKKAD" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 102 Kerala Lottery Result announced on 10.07.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-102) 10-07-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

10-07-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.102
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 102
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FZ 485553 (PATTAMBI)

Agent Name: NOUSHAD K
Agency No.: P 6114

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FN 485553
FO 485553
FP 485553
FR 485553
FS 485553
FT485553
FU 485553
FV 485553
FW 485553
FX 485553
FY 485553

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FV 506737 (KATTAPPANA)

Agent Name: SREEREKHA K R
Agency No.: Y 3702

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
0131  0214  0516  0685  1681  1826  1990  2260  2633  3076  3660  4609  4958  5072  5287  6061  6091  7592  7739  8430  8460  8936  9699

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
0006  3411  3929  4349  6068  6460  7588  7869  8555  9107  9131  9297


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0302  1545  2077  3361  3868  3943  3965  4126  5813  5845  6328  6341  6967  7133  8224  8383  9049  9136  9170  9265  9437  9590  9885  9938


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0090  0102  0309  0642  0646  0684  0745  0943  0985  1020  1121  1256  1498  1525  1535  1599  1600  1749  1801  1949  2044  2127  2218  2240  2257  2389  2524  2529  2610  2883  2907  3045  3118  3205  3213  3268  3270  3363  3448  3516  3707  3822  3848  3917  3919  4018  4080  4125  4172  4214  4263  4319  4345  4395  4509  4721  4810  5026  5084  5327  5420  5459  5791  5884  5972  6301  6637  7115  7155  7386  7403  7738  7779  7824  7877  7970  8047  8059  8347  8468  8518  8649  8719  8802  8939  9038  9085  9157  9165  9174  9219  9267  9657  9819  9855  9861

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0023  0062  0097  0114  0201  0221  0265  0299  0352  0429  0841  0959  0987  1004  1100  1142  1215  1249  1269  1299  1551  1607  1676  2135  2157  2174  2268  2305  2306  2325  2385  2426  2463  2702  2724  2866  2914  3041  3094  3143  3147  3421  3624  3893  3909  4059  4096  4133  4151  4247  4258  4286  4306  4378  4525  4573  4623  4723  4915  4920  4964  5016  5025  5087  5242  5348  5376  5465  5542  5563  5646  5786  5847  5862  5958  6023  6047  6174  6351  6526  6568  6813  6825  6846  6920  6929  6932  7075  7391  7409  7518  7533  7547  7815  8083  8127  8181  8187  8294  8338  8461  8703  8761  8829  8896  8910  8928  8966  9036  9068  9075  9192  9203  9215  9244  9308  9386  9396  9422  9444  9480  9511  9552  9782  9969  9985
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-102 and 10/07/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 10.07.24 Fifty Fifty FF 102 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF102 the Draw was held on 10/07/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]