» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, July 8, 2024

09-07-2024 Sthree Sakthi SS-423 Kerala Lottery Result 3pm

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 9 July 2024

Kerala State Lottery Result 09/07/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-423 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 09.07.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 09-07-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-423 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-423

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 09.07.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SE 998954". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "MALAPPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 423 Kerala Lottery Result announced on 09.07.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-423) 09-07-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

09-07-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.423
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 423
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SE 998954 (MALAPPURAM)

Agent Name: R KRISHNA DAS
Agency No: M 2044

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SA 998954
SB 998954
SC 998954
SD 998954
SF 998954
SG 998954
SH 998954
SJ 998954
SK 998954
SL 998954
SM 998954

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SG 965246 (KOLLAM)

Agent Name: SALEEM M
Agency No: Q 3547

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0568  0579  0945  1286  1592  2254  3339  4893  5183  5368  5865  7248  7933  8397  8739  9223  9551  9869

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
2970  3842  4297  5527  6899  7359  7850  8269  8915  9401


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0504  0874  1430  1436  1692  3470  4825  4964  5710  6562  7001  7162  7511  7525  7703  8146  8487  8975  9444  9524


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0418  0465  0705  0846  0916  0993  1172  1269  1406  1423  1775  2130  2505  2923  3015  3035  3099  3212  3229  3556  3698  3843  4135  4139  4312  4499  4731  5247  5724  6556  6624  6703  6847  6921  7455  7555  7839  8067  8377  8489  8582  8840  8886  8934  8969  9039  9120  9206  9277  9591  9680  9736

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0292  0600  0844  1091  1247  1397  1496  1750  2045  2074  2279  3010  3350  3472  3587  3635  4115  4595  4641  4744  5033  5658  5820  6242  6289  6295  6374  6397  6577  7045  7092  7120  7714  8141  8174  8444  8514  8528  8843  8856  9190  9397  9503  9541  9845

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0081  0089  0206  0218  0392  0515  0559  0566  0631  0718  0754  0994  1055  1093  1141  1156  1171  1180  1205  1412  1427  1530  1769  1780  2019  2256  2262  2275  2758  2910  2963  3049  3072  3167  3182  3237  3291  3453  3521  3577  3627  3655  3720  3857  3937  3959  3981  3997  4010  4178  4270  4571  4576  4579  4695  4713  4786  4821  5293  5311  5632  5690  5717  5740  5760  5920  6074  6075  6248  6291  6298  6422  6436  6534  6726  6802  6864  7051  7089  7101  7276  7306  7312  7402  7403  7445  7531  7599  7644  7715  7765  7969  7986  7991  8000  8031  8050  8083  8105  8124  8250  8272  8366  8441  8467  8562  8684  8769  8773  8817  8841  8968  9035  9181  9248  9251  9332  9411  9414  9612  9633  9704  9805  9829  9863  9895

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-423 and 09/07/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 09.07.24 Sthree Sakthi SS 423 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS423 the Draw was held on 09/07/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]