» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, January 31, 2024

01-02-2024 Karunya Plus KN-507 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 1 February 2024

Kerala State Lottery Result 01/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-507 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 01.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 01-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-507 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-507

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 01.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PY 177570". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 507 Kerala Lottery Result announced on 01.02.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-507) 01-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

01-02-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.507
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 507
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PY 177570 (KOLLAM)

Agent Name: SHYJU N T
Agency No.: Q 3631

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PN 177570
PO 177570
PP  177570
PR 177570
PS 177570
PT 177570
PU 177570
PV 177570
PW 177570
PX 177570
PZ 177570

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PT 119900 (GURUVAYOOR)

Agent Name: V C BABY
Agency No.: R 4092

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PN 155700 (ERNAKULAM)
2) PO 745858 (GURUVAYOOR)
3) PP 273251 (VAIKKOM)
4) PR 883442 (KOLLAM)
5) PS 669085 (THAMARASSERY)
6) PT 222360 (KOLLAM)
7) PU 390518 (THRISSUR)
8) PV 395970 (KASARAGOD)
9) PW 987953 (VADAKARA)
10) PX 119733 (GURUVAYOOR)
11) PY 468861 (ADIMALY)
12) PZ 431813 (PALAKKAD)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0697  1201  2571  3224  3227  3694  3952  4391  4402  4577  5070  5630  6499  6584  6633  7310  7484  7565

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0162  0270  0407  0542  0588  0597  0897  1286  1515  1817  1852  2129  2426  2456  3334  3620  4045  4491  4514  4975  5015  5168  5811  5968  6204  6443  6838  7354  7423  7509  8041  8552  9360  9570


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0262  0492  0499  0638  0650  0741  0765  1255  1275  1335  1340  1660  1720  1789  1798  1956  2003  2050  2063  2216  2520  2689  2840  2944  2990  3056  3071  3139  3219  3268  3290  3297  3459  3497  3543  3742  4006  4047  4096  4286  4291  4470  5377  5420  5463  5517  5544  5600  5612  5644  5761  6150  6265  6295  6328  6419  6697  6719  6882  6895  7020  7064  7150  7220  7549  7560  7813  7893  7936  8265  8276  8456  8671  8797  8903  9094  9415  9486  9804  9810

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0073  0318  0388  0618  0629  1069  1105  1430  1750  1805  1878  2036  2059  2094  2245  2290  2332  2813  2870  2923  2924  3014  3084  3089  3181  3310  3435  3464  3491  3569  3575  3639  3700  3716  3763  3789  4332  4495  4530  4542  4638  4715  4802  4819  4855  5017  5043  5045  5064  5130  5156  5169  5223  5250  5358  5366  5380  5402  5625  5707  5735  5979  5996  6023  6113  6159  6201  6321  6398  6464  6537  6553  6628  6796  7010  7046  7160  7215  7250  7272  7279  7286  7315  7418  7510  7592  7613  7666  7673  7727  7785  7858  7882  7889  7908  7980  7993  8000  8059  8314  8406  8467  8539  8568  8640  8744  8754  8804  8930  8934  9054  9080  9161  9193  9222  9337  9348  9513  9603  9769  9802  9830  9839  9878  9923  9969

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-507-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-01-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-507-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-01-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-507-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-01-02-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-507 and 01/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 01.02.24 Karunya Plus KN 507 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN507 the Draw was held on 01/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]