» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, January 30, 2024

31-01-2024 Fifty-Fifty FF-82 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 31 January 2024

Kerala State Lottery Result 31/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-82 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 31.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 31-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-82 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-82

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 31.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FN 619922". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "THRISSUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 82 Kerala Lottery Result announced on 31.01.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-82) 31-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

31-01-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.82
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 82
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FN 619922 (THRISSUR)

Agent Name: JENSAN C J
Agency No: R 6548

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FO 619922
FP 619922
FR 619922
FS 619922
FT 619922
FU 619922
FV 619922
FW 619922
FX 619922
FY 619922
FZ 619922

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FX 441991 (WAYANADU)

Agent Name: SIBI POULOSE
Agency No: W 760

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
0144  0197  1349  1675  2149  2457  2564  2573  2745  3466  3661  3804  4366  5252  5951  5993  6281  6683  7503  7736  8614  9198  9669

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
0779  2912  2915  5680  6124  6481  7682  8197  8520  8819  9264  9712


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0455  0827  2152  2767  2845  3224  4309  4387  4910  5164  5649  5978  7004  7273  7541  7892  7955  8271  8582  8653  8867  9042  9297  9638


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0029  0209  0270  0414  0511  0750  0752  0766  0954  1129  1170  1534  1578  1649  1655  1740  1749  1956  2000  2340  2394  2607  2649  2661  2677  2708  2743  2941  2997  2998  3118  3122  3226  3243  3261  3305  3345  3376  3787  3863  3899  4040  4064  4116  4213  4502  4580  4739  4753  4776  4870  4951  4960  5063  5426  5563  5647  5666  5722  5739  5924  6166  6169  6318  6371  6448  6618  6676  6718  6743  6793  6907  7034  7148  7168  7205  7761  8007  8105  8485  8763  8778  8797  8870  8879  8930  8960  8984  8990  8991  9241  9721  9726  9810  9824  9864

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0098  0104  0123  0155  0248  0301  0333  0340  0398  0420  0421  0459  0573  0621  0667  0725  0781  1288  1329  1386  1506  1546  1554  1575  1600  1650  1799  1830  1921  1994  2003  2065  2084  2086  2089  2098  2235  2309  2376  2478  2591  2809  3075  3111  3147  3248  3356  3488  3503  3517  3644  3658  3689  3690  3773  3798  3987  4002  4045  4240  4320  4346  4381  4605  4627  4749  4822  4980  5017  5034  5526  5585  5640  5789  5875  5899  5914  6022  6156  6244  6510  6647  6700  6714  6735  7043  7125  7225  7230  7303  7340  7474  7475  7548  7560  7602  7631  7676  7786  7885  7924  7946  7971  8014  8040  8122  8270  8354  8469  8535  8709  8868  9021  9095  9117  9168  9267  9310  9380  9564  9597  9612  9681  9714  9764  9770

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-82-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-31-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-82-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-31-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-82-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-31-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-82 and 31/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 31.01.24 Fifty Fifty FF 82 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF82 the Draw was held on 31/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]