» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, January 29, 2024

30-01-2024 Sthree Sakthi SS-400 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 30 January 2024

Kerala State Lottery Result 30/01/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-400 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 30.01.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 30-01-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-400 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-400

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 30.01.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "***". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "***" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 400 Kerala Lottery Result announced on 30.01.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-400) 30-01-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

30-01-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.400
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 400
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SO 393750 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: P THANKARAJAN
Agency No: T 2356

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SN 393750
SP 393750
SR 393750
SS 393750
ST 393750
SU 393750
SV 393750
SW 393750
SX 393750
SY 393750
SZ 393750

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SZ 969347 (KOTTAYAM)

Agent Name: MOHANA KUMARI
Agency No: K 6296

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
1010  2913  3004  3336  3899  3989  4824  5095  5801  5964  6776  7145  7762  7991  8670  9595  9613  9822

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
2071  2414  3444  3610  4116  6036  6991  7333  7456  8457


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0500  0990  1061  2265  3583  4309  4862  4898  4971  6397  6636  6728  7293  7308  7716  8410  8855  9179  9639  9703


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0000  0070  0450  0483  0811  0982  1071  1438  1479  1551  1699  1990  2076  2394  2473  2606  2648  2673  2702  3827  4124  4261  4331  4397  5322  5650  5730  5797  6170  6331  6808  6819  6926  7095  7300  7375  7568  7629  7749  7932  7976  8164  8211  8378  8406  8438  8659  8715  9088  9097  9445  9850

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0330  0371  0507  0842  1057  1362  1695  1977  2023  2145  2310  2540  2725  2847  3234  3740  4407  4889  4953  5539  5572  5615  5659  5870  5880  6403  6556  6579  6582  6620  6635  6872  6953  6992  7287  8053  8129  8920  8931  9114  9308  9387  9419  9537  9739

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0017  0177  0212  0257  0395  0495  0561  0605  0701  0807  0856  0875  0915  1016  1143  1158  1169  1320  1431  1446  1472  1573  1611  1651  1707  1924  2005  2038  2084  2201  2205  2279  2329  2344  2362  2409  2411  2659  2785  2791  2800  2820  2826  2860  2862  2939  2947  2964  2994  3106  3137  3297  3341  3420  3533  3597  3666  3736  3770  3857  3931  4083  4134  4281  4582  4654  4708  4737  4775  4865  4885  4895  4896  4902  5003  5012  5097  5323  5585  5591  5674  5686  5697  5719  5804  5855  5934  5943  6065  6129  6270  6309  6362  6457  6535  6573  6673  6675  6799  6816  6942  6971  7140  7200  7361  7565  7863  7933  8019  8070  8197  8206  8560  8650  8686  8896  8923  8982  9131  9144  9335  9389  9604  9734  9808  9939

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ss-400-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-30-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ss-400-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-30-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ss-400-live-sthree-sakthi-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-30-01-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-400 and 30/01/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 30.01.24 Sthree Sakthi SS 400 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS400 the Draw was held on 30/01/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]