» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Monday, February 5, 2024

06-02-2024 Sthree Sakthi SS-401 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 6 February 2024

Kerala State Lottery Result 06/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-401 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 06.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 06-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-401 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-401

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 06.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "SE 206642". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "KANNUR" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 401 Kerala Lottery Result announced on 06.02.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-401) 06-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

06-02-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.401
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 401
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SE 206642 (KANNUR)

Agent Name: JIJITH M K
Agency No: C 6104

---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SA 206642
SB 206642
SC 206642
SD 206642
SF 206642
SG 206642
SH 206642
SJ 206642
SK 206642
SL 206642
SM 206642

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SF 250105 (PALAKKAD)

Agent Name: NOUSHAD N
Agency No: P 4176

---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0261  0459  0555  1348  1580  2093  2241  3857  3990  4098  5343  5534  6560  6907  7655  7931  8226  9705

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
0118  0739  2295  5489  5558  5585  6271  6687  7643  8195


Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
1098  1126  2050  3137  3165  3785  5090  5683  6043  6777  7510  7843  8146  8325  8433  8566  9242  9578  9655  9913


Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0140  0419  0427  0477  0585  0649  0863  0947  1115  1405  1759  2003  2032  2216  2424  2470  2525  2710  2870  3070  3281  3531  3596  3938  4269  4297  4549  4668  5093  5131  5867  5949  6068  6079  6139  6144  6245  7042  7095  7164  7219  7276  7396  7527  7584  7620  8352  8431  8635  8952  9007  9702

---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0606  0716  0734  0771  0784  0824  0924  1550  1598  1712  1802  1853  2201  2210  2314  2786  3097  3169  3340  3468  4587  4623  4954  4997  5357  5835  5865  6003  6135  6154  6295  6326  6421  6484  6563  6896  6957  7084  8672  8920  9011  9177  9313  9382  9462

---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0073  0225  0317  0334  0398  0407  0485  0524  0788  0905  0973  1050  1159  1229  1369  1381  1465  1601  2008  2180  2262  2332  2390  2421  2518  2578  2581  2620  2645  2718  2739  2896  2903  3057  3187  3368  3459  3513  3524  3569  3632  3699  3894  3912  3941  3961  3987  4066  4173  4191  4342  4543  4599  4600  4680  4794  4845  4855  4863  4888  4889  5016  5035  5106  5172  5346  5393  5853  5920  5926  5939  5942  6054  6148  6159  6171  6251  6344  6396  6507  6667  6766  6774  6883  6893  6908  6918  6986  7010  7086  7157  7290  7296  7508  7511  7533  7592  7791  7805  7886  7926  7938  7966  7990  8162  8411  8446  8548  8585  8625  8627  8656  8712  8767  8816  8939  9001  9272  9416  9481  9560  9590  9671  9798  9950  9966

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-401 and 06/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 06.02.24 Sthree Sakthi SS 401 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS401 the Draw was held on 06/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]