» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, February 6, 2024

07-02-2024 Fifty-Fifty FF-83 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 7 February 2024

Kerala State Lottery Result 07/02/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-83 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 07.02.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 07-02-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-83 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-83

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---

Kerala Lottery Result Today 07.02.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FB 194901". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 83 Kerala Lottery Result announced on 07.02.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-83) 07-02-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

07-02-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.83
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 83
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FB 194901 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: DHANAPAL
Agency No: T 3867

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/-
FA 194901
FC 194901
FD 194901
FE 194901
FF 194901
FG 194901
FH 194901
FJ 194901
FK 194901
FL 194901
FM 194901

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FE 210867 (THRISSUR)

Agent Name: UDAYAKUMAR P H
Agency No: R 5550

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
0708  1118  1184  1214  1408  1860  1867  2951  2959  3009  3019  3790  3797  4222  4333  4443  5537  6063  6525  6780  7426  9090  9919

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
0055  0912  1416  2208  4211  4508  4696  5127  7621  7976  8437  9676


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0023  0140  0332  0448  1487  1528  1997  2604  3462  3550  3693  3870  4726  6116  6167  6216  6399  6657  6775  7100  7576  7879  8430  8559


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0032  0099  0112  0317  0395  0454  0471  0605  0719  0893  0943  0949  1470  1479  1577  1805  1822  1835  1836  2047  2050  2070  2104  2275  2283  2477  2523  2615  2692  2828  2989  3010  3156  3289  3352  3452  3629  3915  4038  4143  4283  4415  4426  4428  4479  4531  4580  4752  4835  4915  5039  5043  5124  5185  5266  5536  5543  5582  5630  5723  5745  6012  6290  6300  6343  6367  6507  6530  6677  6853  7268  7284  7314  7366  7701  7741  7847  7940  7948  8147  8340  8421  8491  8498  8584  8658  8662  8727  8729  8882  8906  9020  9259  9427  9522  9994

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0056  0429  0468  0498  0674  0697  0901  1195  1517  1602  1653  1687  1721  1746  1842  1850  1960  2012  2142  2175  2222  2317  2412  2447  2456  2601  2785  2819  2825  2957  2963  3214  3339  3376  3420  3506  3624  3646  3702  3711  3721  3777  3810  3947  4007  4087  4284  4550  4600  4651  4987  4996  5019  5028  5134  5198  5296  5385  5404  5497  5525  5672  5695  5918  5938  6058  6127  6318  6400  6447  6626  6688  6879  6885  6889  6909  7002  7052  7119  7129  7156  7188  7412  7476  7500  7510  7831  7833  7854  7865  7881  7906  7907  7944  7953  7961  7963  8107  8171  8174  8243  8303  8331  8401  8408  8462  8736  8845  8854  8859  8920  9136  9153  9175  9193  9271  9312  9333  9407  9495  9587  9669  9755  9889  9905  9962

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-83 and 07/02/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 07.02.24 Fifty Fifty FF 83 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF83 the Draw was held on 07/02/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]