» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, May 28, 2024

28-05-2024 Sthree Sakthi SS-417 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 28 May 2024

Kerala State Lottery Result 28/05/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Sthree Sakthi SS-417 Result. Sthree Sakthi Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Sthree Sakthi Lottery Result on 28.05.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 28-05-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Sthree Sakthi SS-417 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Sthree Sakthi Lottery Result SS-417

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 28.05.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "***". The first Prize amount of 75 Lakhs is received from the "***" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Sthree Sakthi SS 417 Kerala Lottery Result announced on 28.05.2024. The first prize is 75 Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Tuesday Result is Sthree Sakthi (SS-417) 28-05-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

28-05-2024 Tuesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Sthree Sakthi Lottery Result SS.417
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്. എസ് 417
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Sthree Sakthi 1st Prize
Rs.75,00,000/-
SM 986255 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: D PRAJEEV
Agency No: T 2614
---
---
Sthree Sakthi Consolation Prize
Rs.8,000/- 
SA 986255
SB 986255
SC 986255
SD 986255
SE 986255
SF 986255
SG 986255
SH 986255
SJ 986255
SK 986255
SL 986255

Sthree Sakthi 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
SG 877907 (PATHANATHITTA)
Agent Name: SREENIVASAN M
Agency No: H 723
---

---
Sthree Sakthi 3rd Prize
Rs.5,000/-
0607  0716  2255  2614  2824  3030  3408  3429  4201  4350  4975  5306  5666  7489  8019  8376  8876  9733
---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Sthree Sakthi 4th Prize
Rs.2,000/-
2482  2529  3100  5643  5770  6627  7114  7642  8367  9918

Sthree Sakthi 5th Prize
Rs.1,000/-
0322  0570  0627  1092  3298  3375  3524  3941  4259  4333  5824  6040  6123  6446  6829  7450  7828  8338  8553  9666

Sthree Sakthi 6th Prize
Rs.500/-
0567  0628  0679  1132  1171  1424  1738  2112  2120  2253  2296  2349  2498  2525  2568  2872  2887  3159  3231  3680  3764  4364  4374  4734  4758  4806  5051  5209  5510  5552  5648  5890  5930  5934  6329  6338  6768  7014  7264  7432  7918  8017  8027  8086  8152  8372  8486  8709  9175  9576  9668  9818
---

---
Sthree Sakthi 7th Prize
Rs. 200/-
0051  0136  0425  0575  0714  0733  1825  1863  2125  2259  2513  2788  3512  3854  4150  4268  4290  4342  4867  5399  6038  6080  6268  6362  6553  6655  7209  7279  7354  7385  7529  7796  7978  8084  8351  8488  8509  8562  9040  9051  9155  9383  9409  9755  9938
---

---
Sthree Sakthi 8th Prize
Rs. 100/-
0050  0122  0226  0495  0549  0653  0781  0903  0999  1052  1340  1363  1368  1562  1580  1667  1674  1844  2004  2029  2046  2066  2092  2137  2215  2312  2318  2353  2431  2524  2648  2673  2680  2686  2687  2930  2935  2939  3016  3083  3102  3160  3330  3337  3378  3482  3543  3905  4000  4052  4096  4204  4258  4310  4348  4368  4419  4538  4676  4820  4822  4887  4972  4989  5126  5166  5319  5547  5587  5713  5727  5856  6043  6064  6076  6182  6321  6322  6346  6356  6388  6419  6522  6528  6529  6580  6650  6933  7033  7051  7218  7247  7668  7817  7908  8038  8068  8147  8163  8168  8173  8293  8346  8406  8570  8621  8676  8812  8942  8961  9112  9117  9164  9171  9262  9301  9438  9487  9545  9568  9643  9715  9884  9903  9914  9941
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---

---

Previous Sthree Sakthi Lottery Results

Kerala Lottery winning number SS-417and 28/05/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 28.05.24 Sthree Sakthi SS 417 Live Today: The first prize is worth Rs 75 Lakhs, while the second and third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Sthree Sakthi Lottery SS417 the Draw was held on 28/05/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]