» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, June 4, 2024

05-06-2024 Fifty-Fifty FF-97 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 5 June 2024

Kerala State Lottery Result 05/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-97 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 05.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 05-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-97 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-97

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 05.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FF 472138". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "THIRUVANANTHAPURAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 97 Kerala Lottery Result announced on 05.06.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-97) 05-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

05-06-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.97
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 97
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FF 472138 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: P THANKARAJAN
Agency No.: T 2356

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FA 472138
FB 472138
FC 472138
FD 472138
FE 472138
FG 472138
FH 472138
FJ 472138
FK 472138
FL 472138
FM 472138

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FF 601325 (MALAPPURAM)

Agent Name: P NARAYANAN NAIR
Agency No.: M 2583

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
1674  2305  3097  3518  4236  4551  5989  6428  6701  6913  7105  7210  7342  7636  7847  7859  8131  8424  8973  9066  9737  9743  9960

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
0294  0371  0419  0802  4927  5732  5965  6939  7402  7848  8640  9162


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0215  0648  0895  1288  2029  2713  2942  3001  3330  3633  5140  5473  5584  6009  6107  6413  6489  7177  7222  8465  8912  9197  9317  9965


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0034  0162  0256  0282  0290  0325  0341  0350  0364  0462  0531  0595  0775  1053  1090  1112  1146  1161  1354  1565  1768  1881  1970  1981  2119  2189  2208  2377  2390  2448  2463  2819  2925  2992  3048  3131  3176  3288  3315  3511  3525  3720  3765  3975  4050  4223  4259  4325  4371  4438  4758  4896  4898  5061  5475  5503  5537  5809  5824  5862  5985  6138  6168  6293  6549  6574  6651  7010  7242  7314  7457  7526  7553  7701  7795  7824  7881  8135  8197  8200  8203  8304  8517  8539  8857  8976  9052  9117  9171  9212  9214  9286  9449  9509  9513  9799

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0093  0257  0391  0966  1078  1094  1270  1296  1371  1381  1467  1491  1572  1896  1962  2088  2163  2364  2500  2585  2672  2750  2817  2853  3038  3047  3112  3158  3195  3220  3235  3410  3477  3519  3554  3590  3645  3673  3735  3886  3928  4010  4188  4197  4217  4260  4300  4382  4384  4450  4679  4712  4726  4836  4843  4907  5158  5241  5254  5379  5420  5500  5521  5532  5544  5545  5598  5632  5645  5917  5993  6078  6094  6233  6379  6386  6398  6475  6553  6655  6711  7036  7040  7181  7240  7330  7432  7520  7638  7816  7880  7895  7944  7969  7984  7988  8037  8039  8040  8103  8165  8315  8337  8380  8497  8654  8662  8793  8831  8885  8951  9035  9073  9150  9170  9277  9354  9400  9612  9660  9761  9767  9788  9829  9914  9938

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-97-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-97-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-97-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-05-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-97 and 05/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 05.06.24 Fifty Fifty FF 97 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF97 the Draw was held on 05/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]