» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, June 18, 2024

19-06-2024 Fifty-Fifty FF-99 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 19 June 2024

Kerala State Lottery Result 19/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-99 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 19.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 19-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-99 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-99

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 19.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FB 425176". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "PATHANAMTHITTA" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 99 Kerala Lottery Result announced on 19.06.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-99) 19-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using  Lottery Machine.

19-06-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.99
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 99
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FB 425176 (PATHANAMTHITTA)

Agent Name: NELSON P
Agency No.: H 2154

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FA 425176
FC 425176
FD 425176
FE 425176
FF 425176
FG 425176
FH 425176
FJ 425176
FK 425176
FL 425176
FM 425176

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FE 710268 (MANANTHAVADY)

Agent Name: NAWAS C S
Agency No.: W 2161

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
0007  0055  0290  0546  0825  0839  1085  2722  2938  3929  4027  4144  4157  4292  4459  4794  5983  6475  7959  8114  8815  9167  9860

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
1101  2530  3065  3541  3545  5942  6662  7444  7630  8077  8906  9938


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0928  1314  1921  2054  2325  2467  2571  3793  3815  3983  4125  5328  6025  6217  6273  6276  6298  8134  8289  8565  8820  9036  9460  9611


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0001  0094  0147  0182  0284  0339  0382  0668  0773  1235  1241  1431  1559  1676  1677  1686  1791  1834  1969  2087  2240  2266  2291  2447  2524  2629  2689  2835  2904  3113  3135  3157  3176  3316  3324  3335  3448  3557  3866  3888  3899  4097  4217  4320  4395  4420  4470  4746  4954  5038  5050  5164  5306  5397  5403  5662  5858  5902  5925  5988  6150  6165  6173  6531  6532  6541  6618  6754  6956  7130  7258  7766  7886  7925  7977  8026  8299  8426  8561  8838  8862  8924  8968  8970  9027  9186  9211  9247  9293  9317  9358  9424  9660  9682  9744  9818

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0060  0064  0083  0180  0363  0377  0430  0547  0566  0569  0830  0867  0906  0916  0918  0976  1012  1013  1014  1181  1183  1274  1275  1328  1364  1414  1427  1468  1497  1502  1508  1863  1866  1874  2000  2172  2225  2236  2257  2285  2326  2473  2481  2543  2547  2742  2805  2968  3019  3070  3199  3249  3325  3411  3522  3556  3711  3724  3784  4046  4130  4167  4168  4207  4295  4469  4593  4710  4713  4758  4760  5000  5037  5085  5107  5149  5385  5429  5459  5608  5699  5850  5922  5992  6163  6250  6258  6449  6499  6526  6550  6591  6619  6721  6775  6939  6987  7075  7242  7304  7351  7489  7781  7806  7834  7866  7938  7996  8038  8070  8102  8129  8262  8776  8869  8928  8975  9089  9164  9180  9224  9467  9717  9729  9908  9934

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-99-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-99-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-99-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-19-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-99 and 19/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 19.06.24 Fifty Fifty FF 99 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF99 the Draw was held on 19/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]