» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Tuesday, June 25, 2024

26-06-2024 Fifty-Fifty FF-100 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 26 June 2024

Kerala State Lottery Result 26/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Fifty Fifty FF-100 Result. Fifty Fifty Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.50/- only. Fifty Fifty Lottery Result on 26.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 26-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Fifty Fifty FF-100 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Fifty Fifty Lottery Result FF-100

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 26.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "FW 745885". The first Prize amount of 1 Crore is received from the "KOLLAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Fifty Fifty FF 100 Kerala Lottery Result announced on 26.06.2024. The first prize is One Crore Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Wednesday Result is Fifty Fifty (FF-100) 26-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

26-06-2024 Wednesday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Fifty Fifty Lottery Result FF.100
ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്. എഫ് 100
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Fifty Fifty 1st Prize
Rs.1 Crore
FW 745885 (KARUNAGAPPALLY)

Agent Name: SHAJI J
Agency No.: Q 2331

---
---
Fifty Fifty Consolation Prize
Rs.8,000/- 
FN 745885
FO 745885
FP 745885
FR 745885
FS 745885
FT 745885
FU 745885
FV 745885
FX 745885
FY 745885
FZ 745885

Fifty Fifty 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
FN 773418 (CHITTUR)

Agent Name: RANGASAMY K
Agency No.: P 2549

---

---
Fifty Fifty 3rd Prize
Rs.5,000/-
1266  1637  2154  2191  2945  2972  2990  3517  3690  3735  4987  5129  5324  5900  6265  6699  6775  7403  8738  9260  9764  9850  9887

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Fifty Fifty 4th Prize
Rs.2,000/-
1631  2144  3985  4601  5196  5236  6418  7528  8428  8774  9247  9867


Fifty Fifty 5th Prize
Rs.1,000/-
0106  0623  0665  1597  1694  2800  3276  3295  3516  4531  5229  6066  6323  6511  6735  7270  7656  7858  8043  8239  8269  8336  8748  9523


Fifty Fifty 6th Prize
Rs.500/-
0320  0456  0479  0639  0752  0770  0910  1040  1130  1142  1304  1362  1684  1802  1866  1911  1932  1963  1967  2127  2147  2245  2299  2451  2461  2534  2556  2677  2703  2754  2835  2844  2862  2900  2941  3032  3055  3254  3287  3410  3458  3559  3637  3850  4130  4282  4385  4599  5070  5126  5272  5286  5384  5561  5586  5633  5694  5970  5989  6026  6316  6408  6434  6489  6600  6613  7067  7413  7420  7447  7530  7548  7584  7646  7672  7709  7783  7860  7887  7930  8049  8126  8145  8191  8253  8444  8725  9014  9076  9109  9218  9400  9524  9679  9722  9837

---

---
---
---
Fifty Fifty 7th Prize
Rs. 100/-
0098  0112  0115  0160  0291  0327  0372  0472  0565  0656  0908  0948  1023  1048  1179  1315  1370  1613  1919  1954  1966  1984  2114  2210  2268  2316  2319  2580  2598  2657  2708  2744  2860  2916  2935  2943  2961  3019  3075  3078  3190  3229  3238  3407  3483  3509  3626  3761  3964  3969  3989  4055  4266  4306  4363  4405  4514  4543  4553  4571  4712  4730  4780  4862  4922  5113  5155  5267  5338  5351  5400  5465  5475  5487  5566  5593  5622  5821  5937  6003  6078  6451  6519  6643  6783  6831  6832  6864  6910  7011  7071  7209  7312  7324  7332  7337  7619  7690  7706  7793  7824  7826  7832  7894  7982  7996  8040  8154  8516  8595  8609  8761  9107  9120  9128  9253  9349  9477  9497  9519  9546  9560  9618  9826  9828  9946
______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
ff-100-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

ff-100-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

ff-100-live-fifty-fifty-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-26-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Fifty Fifty Lottery Results

Kerala Lottery winning number FF-100 and 26/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 26.06.24 Fifty Fifty FF 100 Live Today: The first prize is worth Rs 1 Crore, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs.5000 respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Fifty Fifty Lottery FF100 the Draw was held on 26/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 7% plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]