» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, June 19, 2024

20-06-2024 Karunya Plus KN-527 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 20 June 2024

Kerala State Lottery Result 20/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-527 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 20.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 20-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-527 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-527

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 20.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PO 478754". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "KOTTAYAM" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 527 Kerala Lottery Result announced on 20.06.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-527) 20-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

20-06-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.527
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 527
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PO 478754 (VAIKKOM)

Agent Name: SHEEJA SAJIMON
Agency No.: K 9169

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/- 
PN 478754
PP 478754
PR 478754
PS 478754
PT 478754
PU 478754
PV 478754
PW 478754
PX 478754
PY 478754
PZ 478754

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PU 876285 (NEYYATTINKARA)

Agent Name: HALEEMA M A
Agency No.: T 6663

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PN 185522 (PALAKKAD)
2) PO 544160 (IRINJALAKUDA)
3) PP 662302 (MOOVATTUPUZHA)
4) PR 191148 (THRISSUR)
5) PS 825480 (THRISSUR)
6) PT 517989 (PUNALUR)
7) PU 469324 (ERNAKULAM)
8) PV 500338 (PALAKKAD)
9) PW 743071 (KARUNAGAPALLY)
10) PX 204905 (THRISSUR)
11) PY 233184 (KOLLAM)
12) PZ 509272 (KARUNAGAPALLY)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0376  0580  0825  1664  2460  2667  2789  4009  4705  5534  5714  6079  6303  6366  6510  8182  8259  9989

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0050  0636  1045  1296  1383  1652  2006  2146  2570  3541  3764  3988  4176  4287  4571  4635  4680  5172  5379  5456  5476  5542  5921  5956  7351  7384  7496  7578  7770  8327  8586  9223  9240  9800


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0089  0125  0278  0324  0574  0652  0668  1037  1110  1126  1331  1366  1521  1917  1963  2068  2110  2181  2354  2538  2580  2698  2770  2943  2955  2978  3108  3206  3635  3732  3836  3918  3924  3938  4116  4210  4477  4599  4604  4605  4693  4724  4752  4792  5047  5131  5565  5729  5831  5841  6174  6379  6437  6476  6697  6739  6900  7122  7275  7294  7614  7710  7730  7924  8057  8169  8314  8364  8424  8649  8837  8943  9043  9285  9389  9461  9483  9595  9694  9996

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0148  0162  0174  0189  0367  0386  0661  0728  0750  0861  1143  1163  1197  1223  1332  1385  1426  1444  1506  1660  1914  1935  1951  1975  2055  2099  2231  2416  2481  2629  2655  2840  2860  2959  3004  3162  3197  3238  3294  3311  3439  3518  3538  3565  3628  3643  3669  3802  3847  3952  4020  4063  4073  4113  4117  4148  4237  4305  4436  4443  4455  4573  4679  4951  5103  5135  5289  5348  5561  5599  5645  5911  6006  6260  6292  6323  6334  6341  6398  6455  6485  6659  6664  6701  6827  6964  7009  7105  7119  7233  7237  7257  7270  7286  7530  7566  7633  7756  7757  7835  7999  8024  8039  8062  8243  8357  8409  8453  8609  8642  8804  8925  9080  9081  9180  9190  9270  9281  9375  9446  9537  9651  9814  9819  9851  9960

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
PDF
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-527 and 20/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 20.06.24 Karunya Plus KN 527 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN527 the Draw was held on 20/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]