» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, May 21, 2022

Kerala Lottery Vishu Bumper BR-85 Result 22-05-2022

"Kerala Lottery Result 2022"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Vishu Bumper Lottery BR 85


Kerala Vishu Bumper 2022 is the 85th bumper draw conducted by the Kerala lotteries department. It’s a bumper which holds the first prize worth Rs. 10 crores. The upcoming bumper of the Kerala lottery is the Monsoon Bumper 2022.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 85-ാമത്തെ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ് കേരള വിഷു ബമ്പർ 2022. ഇത് ഒരു ബമ്പറാണ്, അത് ഒന്നാം സമ്മാനം Rs. 10 കോടി. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബമ്പർ മൺസൂൺ ബമ്പർ 2022 ആണ്.

Kerala Lottery Result 28.05.2022 Karunya KR 551 👈 View Result

"Vishu Bumper Result 2022"

Kerala Lottery Result Draw Date: 22 May 2022


Kerala Next Bumper: Vishu Bumper BR 85 Lottery draw initially decided to conduct on 22-05-2022 and due to the spread of the pandemic the draw date Revised to 22-05-2022. Kerala Lottery Vishu Bumper-2022 (BR-85) costs Rs.250/- Per Ticket. Tickets printed in six series VB, IB, SB, HB, UB, KB. Vishu Bumper total Prize amount Rs.34,10,00,000/-
kerala-State-Lottery-Vishu-Bumper-2022-85

KERALA STATE BUMPER LOTTERY RESULT-2022

Result Draw date: 22-05-2022

Vishu Bumper Result Live started at 2 pm


1st Prize Rs.10,00,00,000
Common to all series
HB 727990 (THIRUVANANTHAPURAM)

Consolation Prize Rs.1,00,000
VB 727990
IB 727990
SB 727990
UB 727990
KB 727990

2nd Prize Rs.50,00,000
Common to all series
IB 117539 (CHERTHALA)

3rd Prize Rs.5,00,000
Two prizes in each series
1) HB 163414 (ERNAKULAM)
2) HB 755910 (THIRUR)
3) IB 520301 (ALAPPUZHA)
4) IB 601095 (KOTTAYAM)
5) KB 110895 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) KB 395285 (WAYANADU)
7) SB 270896 (MOOVATTUPUZHA)
8) SB 575608 (WAYANADU)
9) UB 205752 (ERNAKULAM)
10) UB 282260 (ADIMALY)
11) VB 143234 (THRISSUR)
12) VB 279627 (NEYYATTINKARA)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.1,00,000
Last 5 digits drawn once
29825

5th Prize Rs.5,000
Last 4 digits drawn 36 times
0151  0360  0927  1028  1139  1413  2204  2306  2431  3502  3983  4206  4443  4687  5005  5087  5476  5542  5736  5794  5800  6128  6184  6208  6488  6510  7414  7453  8140  8478  9006  9076  9533  9662  9769  9905

6th Prize Rs.2,000
Last 4 digits drawn 50 times
0011  0127  0135  0207  0209  0220  0388  0478  0582  0593  1070  1416  1866  2011  2034  2171  2497  2759  2875  3026  3087  3192  3540  3821  3905  3932  4263  4620  4666  4951  5491  5831  5856  5900  6162  6381  6630  7262  7450  7727  7786  8246  8369  8648  8944  8960  9342  9496  9822  9894

7th Prize Rs.1,000
Last 4 digits drawn 72 times
0084  0320  0354  0386  0456  0735  0923  1511  1884  2057  2446  2663  2672  2744  2750  2939  2964  2988  3117  3155  3582  3836  3879  3968  4038  4041  4062  4081  4101  4286  4334  4402  4560  4569  4592  5388  5447  5470  5572  5730  5733  5969  6120  6367  6416  6445  6498  6819  6934  6971  7062  7148  7462  7535  7675  7771  7929  7964  7983  8137  8230  8560  8853  9037  9124  9266  9273  9285  9367  9560  9630  9856

8th Prize Rs.500
Last 4 digits drawn 126 times 
0007  0253  0284  0333  0369  0446  0569  0852  0956  1127  1149  1206  1473  1652  1826  1832  1847  2067  2100  2107  2228  2238  2242  2286  2451  2481  2792  2808  2912  2927  2958  2985  3019  3075  3098  3151  3191  3209  3364  3564  3607  3675  3680  3806  3889  3929  3963  3978  3998  4034  4436  4482  4510  4551  4721  4741  4935  4942  4950  4952  5004  5111  5175  5198  5362  5411  5521  5552  5639  5704  5897  5963  5964  6001  6111  6124  6288  6406  6471  6650  6677  6715  6719  6741  6790  6816  6921  6949  7156  7506  7518  7536  7551  7840  7883  7961  8028  8062  8178  8221  8269  8273  8418  8577  8685  8693  8725  8906  8972  9020  9032  9111  9221  9301  9370  9437  9464  9469  9547  9551  9594  9629  9816  9817  9893  9973Buy Kerala Lottery VISHU BUMPER 2022  BR 85

Coming Kerala Bumper Monsoon Bumper 2022 BR 86


The Kerala State Lotteries Department announced the tickets of "Next Bumper Vishu Bumper 2022" on the same day of Summer bumper draw 2022. Our Hon. the minister inaugurated the sale of the tickets at Thiruvananthapuram. All Kerala State Vishu Bumper Lottery Sale started and the Ticket is available in the shops."First Prize:10 Crore"

Online Kerala lottery purchase ऑनलाइन केरल लॉटरी खरीद
Download Official Kerala lottery results PDF
Vishu Bumper Lottery BR-85
Print / Download
(pdf img)

br-85-live-vishu-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-05-2022-_page-0001

br-85-live-vishu-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-05-2022-_page-0002

br-85-live-vishu-bumper-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-22-05-2022-_page-0003

Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery News 👈View here

monson-bumper-br-86-lottery-result-17-07-2022

Kerala Next Bumper Lottery

Kerala Lottery 17-07-2022 Monsoon Bumper BR-86

Frequently Asked Questions about Vishu Bumper (FAQs)

How to Cheque Kerala lottery result quickly?
Type "Ctrl+F" on the keyboard and enter the last four numbers of the ticket. Then click "Enter" Key. If you got a prize, the number will be highlighted in the result.

What is the 1st prize for Vishu Bumper 2022?

Vishu  Bumper 1st  prize for BR - 85  is Rs.10 crores.

When will the result be released?
Kerala Lottery Result BR - 85 will be released on 22-05-2022.

How can I claim my winning ticket Prize?
If you have won the lottery below 10,000 visits any lottery shop and collects the money. If your prize money is above 10 thousand, then visit the Directore of Kerala State Lotteries at Vikas Bhavan, Palayam and claim your prize within 30 days by submitting the Ticket and valid ID proof.

How to Download the Kerala Weekly Lottery 2022 Result PDF
Step 1: Visit the Website of Kerala Lottery @ www.keralalotteryresults.in
Step 2: Home Page will appear on the screen.
Step 3: On the Home Page find the Vishu Bumper Lottery result Link
Step 4: Click on the Link For Vishu Bumper Lottery Result.
Step 5: Then Scroll down and Pdf will appear at the bttom of the screen. Download it for future use.
Important Update – Directorate of Kerala State Lotteries will release the Vishu Bumper Lottery (BR - 85)  at 3 PM.