» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Wednesday, June 12, 2024

13-06-2024 Karunya Plus KN-526 Kerala Lottery Result

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Kerala State Lotteries 13 June 2024

Kerala State Lottery Result 13/06/2024: Today Kerala Lottery Result from keralalotteryresults.in Kerala Lotteries Karunya Plus KN-526 Result. Karunya Plus Weekly Lottery Single Ticket MRP is Rs.40/- only. Karunya Plus Lottery Result on 13.06.2024, Kerala Lotteries used to declare the result Live Kerala Lottery Today Result 13-06-2024 Out 3:00 PM every day. Kindly refresh the page for new numbers. and Kindly cross-check with the official result to be announced shortly. Official Karunya Plus KN-526 Results PDF will be available after 4:30 PM on their official website keralalotteries.net.

Live Karunya Plus Lottery Result KN-526

Live Result Starting At 03:00pm
Official PDF Result updation starts from 04:30 pm onwards
www.keralalotteryresults.in

---
D-IMG
---
---

Kerala Lottery Result Today 13.06.2024

Check Kerala lottery results and winning numbers, The first prize winning number is "PC 994542". The first Prize amount of 80 Lakhs is received from the "WAYANADU" district. The prize winners surrender the winning tickets within 30 days. Karunya Plus KN 526 Kerala Lottery Result announced on 13.06.2024. The first prize is Eighty Lakhs Today Kerala Samsthana Bhagyakuri Thursday Result is Karunya Plus (KN-526) 13-06-2024 Weekly lottery draw conducted by the Kerala lottery department at Gorky Bhavan using Lottery Machine.

13-06-2024 Thursday Kerala Official Lottery Results

KERALA STATE LOTTERIES - LIVE RESULT @ 03:00pm
Karunya Plus Lottery Result KN.526
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ. എൻ 526
കേരളം: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം തത്സമയം 3 മണിക്ക്‌ ആരംഭിക്കുന്നു.
"You can see each new number drawn by clicking the 'Refresh' button."
---

---
"റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓരോ പുതിയ നമ്പറുകളും കാണാൻ സാധിക്കും."
---
Karunya Plus 1st Prize
Rs.80 Lakhs
PC 994542 (MANANTHAVADY)

Agent Name: DINESH
Agency No.: W 1293

---
---
Karunya Plus Consolation Prize
Rs.8,000/-
PA 994542
PB 994542
PD 994542
PE 994542
PF 994542
PG 994542
PH 994542
PJ 994542
PK 994542
PL 994542
PM 994542

Karunya Plus 2nd Prize
Rs.10,00,000/-
PC 634667 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: ARUNIMA S L
Agency No.: T 8318

---

---
Karunya Plus 3rd Prize
Rs.
1 Lakh
1) PA 372303 (THRISSUR)
2) PB 297078 (VADAKARA)
3) PC 224045 (ERNAKULAM)
4) PD 344562 (PALAKKAD)
5) PE 507062 (CHERTHALA)
6) PF 244230 (THRISSUR)
7) PG 749304 (KOZHIKKODE)
8) PH 713592 (MOOVATTUPUZHA)
9) PJ 123877 (THAMARASSERY)
10) PK 982883 (PALAKKAD)
11) PL 242246 (THRISSUR)
12) PM 817474 (MALAPPURAM)

---

---
For The Tickets Ending With The Following Numbers
---

---
Karunya Plus 4th Prize
Rs.
5000/-
0803  1343  1477  2903  3078  3382  3700  4612  5598  6006  6030  6201  7335  8438  8505  9247  9493  9687

Karunya Plus 5th Prize
Rs.1,000/-
0076  0421  1044  1270  1732  1755  2558  2596  3128  3253  3415  3498  3660  3942  5356  5749  6063  6309  6742  6861  6937  7114  7591  7976  8072  8111  8119  8352  8861  8894  8971  9222  9260  9321


Karunya Plus 6th Prize
Rs.500/-
0110  0144  0182  0577  1059  1240  1251  1438  1608  1707  1836  1886  2016  2030  2243  2269  2314  2375  2404  2466  2877  2915  3153  3580  3690  3798  3838  4137  4151  4321  4479  4554  4893  5154  5252  5334  5442  5554  5610  5667  5725  5828  5840  5853  5857  6195  6256  6672  6700  6776  6804  6960  7000  7012  7186  7217  7233  7758  7865  7901  7932  7980  7992  8088  8153  8158  8516  8521  8568  8601  8898  9088  9282  9446  9480  9487  9528  9624  9708  9739

---

---
---
---
Karunya Plus 7th Prize
Rs. 100/-
0022  0028  0102  0232  0384  0423  0425  0447  0515  0517  0586  0611  0682  0977  0994  1266  1336  1372  1603  1672  1945  2009  2046  2150  2299  2424  2615  2632  2847  3057  3069  3071  3335  3362  3457  3528  3573  3727  3788  3814  3852  3889  4111  4174  4298  4351  4356  4368  4471  4595  4664  4683  4841  4851  5055  5149  5163  5188  5215  5281  5289  5311  5361  5479  5629  5699  5738  5855  5895  5903  6033  6151  6199  6324  6464  6679  6721  6814  6851  6941  6966  6980  6992  7013  7113  7237  7352  7373  7488  7621  7631  7771  7805  7916  7978  8019  8182  8228  8303  8389  8419  8509  8539  8637  8688  8725  8852  8856  8868  8875  8897  8914  8944  9031  9096  9154  9198  9216  9252  9388  9646  9765  9930  9937  9939  9954

______________

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Today's Official PDF Results List

---
kn-526-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0001

kn-526-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0002

kn-526-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-06-2024-keralalotteryresults.in_page-0003
---

Previous Karunya Plus Lottery Results

Kerala Lottery winning number KN-526 and 13/06/2024 Kerala lottery today draw list. If the prize money is less than Rs 5,000, the winners can claim the money from any lottery shop in Kerala. If the amount won is above Rs 5,000, the winners will have to surrender their tickets before a bank or government lottery office with ID proofs. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Kerala Lottery Prize Claim

Kerala Lottery Result 13.06.24 Karunya Plus KN 526 Live Today: The first prize is worth Rs 80,00,000, while the Second and Third prizes are of Rs 10 Lakhs and Rs 1 Lakh respectively. The consolation prize is Rs 8,000. Karunya Plus Lottery KN526 the Draw was held on 13/06/24 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram. winning holder gets after the deduction of 07 % plus 10% total of 40% deduction.

Kerala Lottery Prize Structure 2024

[ Back to Home ]