» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, January 15, 2022

Kerala Lottery X'mas New Year Bumper 2021-2022 BR-83 Results Live

"Kerala Lottery Result 2021-2022"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
X'mas New Year Bumper Lottery BR 83


Kerala Christmas New Year Bumper 2021-2022

Kerala Xmas New Year Bumper 2021-22 is the 83rd bumper draw conducted by the Kerala lotteries department. It’s a bumper which holds the first prize worth Rs.12 crores. The upcoming bumper of the Kerala lottery is the X'mas New Year Bumper 2021-2022.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 83-ാമത്തെ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ് കേരള
ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ 2021. ഒന്നാം സമ്മാനം 12 കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബമ്പർ ആണ് ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബമ്പർ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ 2021-2022 ആണ്.

"Xmas New Year Bumper Result 2021-2022"

Kerala Lottery Result Draw Date: 16 January 2022

xmas-new-year-bumper-2022-keralalotteryresults.in


Kerala Christmas New Year Bumper 2021

Kerala Next Bumper: X'mas New Year Bumper BR 83 Lottery draw is decided to conduct on 19-09-2021. Kerala Lottery Xmas New Year Bumper-2021-2022 (BR-83) costs Rs.300/- Per Ticket. Tickets printed in six series XA, XB, XC, XD, XE, XG. X'mas New Year Bumper total Prize amount Rs.54,07,00,000/-. The govt decided to print a total of 54 lakh tickets for sale. The sale will be printed in two phases. The second phase will be decided based on the sale in the first phase.

KERALA STATE BUMPER LOTTERY PRIZE STRUCTURE 2021-22

Result Draw date: 16-01-2022

Xmas New Year Bumper Result Live started at 2 pm


1st Prize Rs.12,00,00,000
Common to all series
XG 218582 (KOTTAYAM)

Consolation Prize Rs.1,00,000/-
XA 218582
XB 218582
XC 218582
XD 218582
XE 218582
 
2nd Prize Rs.50,00,000/-
One prizes in each series
XA 788417 (THRISSUR)
XB 161796 (IDUKKI)
XC 319503 (THIRUVANANTHAPURAM)
XD 713832 (KOTTAYAM)
XE 667708 (KOTTAYAM)
XG 137764 (THIRUVANANTHAPURAM)


3rd Prize Rs.10,00,000/-
One prizes in each series
1) XA 787512 (THRISSUR)
2) XB 771674 (WAYANADU)
3) XC 159927 (PALAKKAD)
4) XD 261430 (ERNAKULAM)
5) XE 632559 (THIRUR)
6) XG 232661 (KOLLAM)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,00,000/-
One prize in each series 
1) XA 741906 (ATTINGAL)
2) XB 145409 (MANANTHAVADY)
3) XC 489704 (KARUNAGAPALLY)
4) XD 184478 (KOZHIKKODE)
5) XE 848905 (NEYYATTINKARA)
6) XG 839293 (KAYAMKULAM)

5th Prize Rs.1,00,000/-
Last 5 digits drawnone time
1) 07225
2) 65420

6th Prize Rs.5,000/-
Last 4 digits drawn 30 times 
0274  0461  0836  1182  1862  1953  3116  3869  4355  4532  4630  4821  5478  5483  6292  6341  6449  6644  6884  6976  7313  8117  8229  8508  8692  8851  9060  9365  9595  9996

7th Prize Rs.3,000/-
Last 4 digits drawn 36 times
1183  1416  1514  1994  2578  2858  2879  3115  3159  3270  3605  3624  4029  4114  4256  4327  4768  5074  5446  5676  5784  5921  6528  6552  6611  6664  6900  7576  7819  7998  8011  8918  8923  8929  9787  9974

8th Prize Rs.2,000/-
Last 4 digits drawn 50 times 
0095  0114  0422  0596  1086  1363  1492  2391  2411  2439  2716  2807  2850  3285  3399  3460  3559  3562  3828  4414  4632  4672  4812  5096  5158  5388  6913  7464  7626  7827  7841  8542  8717  9632  9703  9712

9th Prize Rs.1,000/-
Last 4 digits drawn 252 times
0022  0076  0164  0237  0242  0307  0361  0364  0379  0438  0439  0452  0516  0544  0547  0577  0603  0647  0659  0680  0709  0742  0759  0789  0810  0859  0920  1060  1062  1090  1105  1126  1173  1181  1347  1389  1420  1448  1526  1667  1712  1775  1793  1821  1827  1874  1882  1942  1954  2026  2042  2054  2072  2074  2107  2115  2116  2150  2154  2207  2230  2318  2378  2387  2389  2490  2536  2586  2616  2656  2731  2835  2893  2921  2937  2953  2996  3049  3082  3131  3132  3147  3172  3179  3186  3196  3198  3235  3277  3324  3340  3355  3383  3392  3459  3467  3468  3522  3528  3545  3549  3581  3665  3666  3769  3850  3896  3911  3969  4056  4085  4094  4147  4154  4189  4326  4381  4537  4557  4582  4631  4667  4762  4770  4788  4820  4888  4928  4950  5020  5031  5198  5217  5244  5253  5271  5418  5427  5501  5549  5587  5698  5707  5717  5760  5763  5826  5827  5857  5923  5932  5958  5985  6046  6049  6057  6100  6171  6228  6287  6309  6347  6374  6378  6450  6483  6487  6529  6533  6568  6651  6662  6698  6715  6733  6763  6811  6891  6960  6971  6977  6979  7001  7037  7068  7105  7135  7157  7177  7216  7224  7447  7513  7540  7612  7675  7685  7717  7729  7814  7822  7823  7870  7876  7914  7921  7952  7964  8028  8120  8131  8141  8145  8151  8185  8195  8203  8228  8230  8238  8284  8304  8483  8614  8622  8623  8697  8839  8859  8860  8922  8979  9020  9026  9115  9135  9137  9140  9220  9297  9359  9364  9371  9456  9516  9529  9626  9664  9680  9701  9711  9836

PDF
christmas-xmas-new-year-bumper-kerala-lottery-result-br-83-today-16-01-2022-keralalotteryresults.in_page-0001

christmas-xmas-new-year-bumper-kerala-lottery-result-br-83-today-16-01-2022-keralalotteryresults.in_page-0002

christmas-xmas-new-year-bumper-kerala-lottery-result-br-83-today-16-01-2022-keralalotteryresults.in_page-0003

christmas-xmas-new-year-bumper-kerala-lottery-result-br-83-today-16-01-2022-keralalotteryresults.in_page-0004
 
Buy Kerala Lottery XMAS NEW YEAR BUMPER 2021-2022 BR 83

The Kerala State Lotteries Department announced the tickets of "Next Bumper X'mas New Year Bumper 2021-22" on the same day of Pooja bumper draw 2021. Our Hon. Finance minister inaugurated the sale of the tickets at Thiruvananthapuram. All Kerala State Christmas New Year Bumper Lottery Sale started and the Ticket is available in the shops."First Prize:12 Crore"

Online Kerala lottery purchase ऑनलाइन केरल लॉटरी खरीद
Download Official Kerala lottery results PDF
X'mas New Year Bumper Lottery BR-83
Print / Download
(pdf img)

Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery Onam bumper winner news 👈View here


---

Previous Bumper Lottery Results

Kerala Lottery Results X’mas New Year bumper

www.keralalotteryresults.in

Bumper Details

Draw date

1st Prize Amount (Rs.)

X’mas New Year Bumper BR 77 Lottery Results 2020-2021

17-01-2021

12 Crore

X’mas New Year Bumper BR 71 Lottery Results 2019-2020

10-02-2020

12 Crore

X’mas New Year Bumper BR 65 Lottery Results 2018-2019

23-01-2019

6 Crore

X’mas New Year Bumper BR 59 Lottery Results 2017-2018

24-01-2018

6 Crore

X’mas New Year Bumper BR 53 Lottery Results 2016-2017

20-01-2017

4 Crore

X’mas New Year Bumper BR 47 Lottery Results 2015-2016

15-01-2016

4 Crore

X’mas New Year Bumper BR 41 Lottery Results 2014-2015

14-01-2015

3 Crore

X’mas New Year Bumper BR 35 Lottery Results 2013-2014

16-01-2014

5 Crore

---

Frequently Asked Questions about X'mas New Year Bumper (FAQs)


How to Cheque Kerala lottery result quickly?
Type "Ctrl+F" on the keyboard and enter the last four numbers of the ticket. Then click "Enter" Key. If you got a prize, the number will be highlighted in the result.

What is the 1st prize for X'mas New Year Bumper 2021-2022?
Christmas New Year Bumper 1st  prize for BR - 83  is Rs.12 crores.

When will the result be released?
Kerala Lottery Result BR - 83 will be released on 16-01-2022.

How can I claim my winning ticket Prize?
If you have won the lottery below 10,000 visits any lottery shop and collects the money. If your prize money is above 10 thousand, then visit the Directorate of Kerala State Lotteries at Vikas Bhavan, Palayam and claim your prize within 30 days by submitting the Ticket and valid ID proof.

How to Download the Kerala Weekly Lottery 2021 Result PDF?
Step 1: Visit the Website of Kerala Lottery @ www.keralalotteryresults.in
Step 2: Home Page will appear on the screen.
Step 3: On the Home Page find the X'mas New Year Bumper Bumper Lottery result Link
Step 4: Click on the Link For Xmas New Year Bumper Lottery Result.
Step 5: Then Scroll down and Pdf will appear at the bottom of the screen. Download it for future use.
Important Update – Directorate of Kerala State Lotteries will release the X'mas New Year Bumper Lottery Result (BR - 83)  at 3PM.