» ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങരുത് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ടു മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക. » The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Saturday, September 18, 2021

Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2021 BR-81 Results

"Kerala Lottery Result 2021"

Kerala Lottery Bumper Results
www.keralalotteryresults.in
Thiruvonam Bumper Lottery BR 81

Kerala Thiruvonam Bumper 2021

Kerala Onam Bumper 2021 is the 81st bumper draw conducted by the Kerala lotteries department. It’s a bumper which holds the first prize worth Rs.12 crores. The upcoming bumper of the Kerala lottery is the Thiruvonam Bumper 2021.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 81-ാമത്തെ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പാണ് കേരള തിരുവോണം ബമ്പർ 2021. 12 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബമ്പർ ആണ് തിരുവോണം ബമ്പർ. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബമ്പർ തിരുവോണം ബമ്പർ 2021 ആണ്.

"Thiruvonam Bumper Result 2021"

Kerala Lottery Result Draw Date: 19 September 2021

kerala-thiruvonam-bumper-onam-2021-prize-structure-result-12-crore-first-prize-keralalotteryresults-in

onam-bumper-br-87-lottery-result-18-09-2022

Thiruvonam-Bumper-2022-Kerala-Govt-Onam-Lottery-BR-87-keralalotteryresults.in

Kerala Next Bumper Lottery

Kerala Lottery 17-09-2022 Thiruvonam Bumper BR-87

Kerala Onam Bumper 2021

Kerala Next Bumper: Onam Bumper BR 81 Lottery draw is decided to conduct on 19-09-2021. Kerala Lottery Thiruvonam Bumper-2021 (BR-81) costs Rs.300/- Per Ticket. Tickets printed in six series TA, TB, TC, TD, TE, TG. Onam Bumper total Prize amount Rs.54,07,00,000/-. The govt decided to print a total of 54 lakh tickets for sale. The sale will be printed in two phases. The second phase will be decided based on the sale in the first phase.

Kerala Lottery Result 21.11.2021 Pooja Bumper BR 82 👈 View Result

KERALA STATE BUMPER LOTTERY PRIZE STRUCTURE-2021

Result Draw date: 19-09-2021

Thiruvonam Bumper Result Live started at 2 pm


1st Prize Rs.12,00,00,000
Common to all series
TE 645465 (KARUNAGAPPALLY)

Consolation Prize Rs.1,00,000/-
TA 645465  TB 645465 
TC 645465  TD 645465  TG 645465

2nd Prize Rs.1,00,00,000/-
Common to all series 
1) TA 945778 (KOTTAYAM)
2) TB 265947 (PATTAMBI)
3) TC 537460 (KANNUR)
4) TD 642007 (ADOOR)
5) TE 177852 (ALAPPUZHA)
6) TG 386392 (KANNUR)

3rd Prize Rs.10,00,000/-
Two prizes in each series
1) TA 218012 (PALAKKAD)
2) TA 960818 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) TB 548984 (PATTAMBI)
4) TB 713316 (PALAKKAD)
5) TC 136191 (CHITTUR)
6) TC 165907 (KOZHIKKODE)
7) TD 888219 (THIRUVANANTHAPURAM)
8) TD 922562 (ADOOR)
9) TE 437385 (THIRUVANANTHAPURAM)
10) TE 793418 (PATHANAMTHITTA)
11) TG 156816 (VADAKARA)
12) TG 846848 (PAYYANUR)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,00,000/-
Two prizes in each series
1) TA 165509 (KOZHIKKODE)
2) TA 583324 (NEYYATTINKARA)
3) TB 226628 (MALAPPURAM)
4) TB 931679 (THRISSUR)
5) TC 587759 (WAYANADU)
6) TC 772933 (KOTTAYAM)
7) TD 198985 (IDUKKI)
8) TD 292869 (ADOOR)
9) TE 207129 (THRISSUR)
10) TE 870524 (WAYANADU)
11) TG 150044 (PATTAMBI)
12) TG 844748 (CHITTUR)

5th Prize Rs.1,00,000/-
Last 5 digits drawn two times
1) 16008
2) 23907


6th Prize Rs.5,000/-
Last 4 digits drawn 30 times
0331  0382  0535  1118  1175  1961  2026  2514  2951  2988  3765  4480  4700  4852  5182  5944  6127  6284  6317  6439  6911  6987  7519  8054  8085  9067  9098  9221  9459  9560

7th Prize Rs.3,000/-
Last 4 digits drawn 36 times
0207  0244  0354  1245  1291  1311  1323  2474  2756  2764  2875  2974  3031  3093  3115  3656  3660  3746  3753  4038  4399  4474  4688  4769  5093  5156  5653  5681  5921  6413  6425  6454  6566  7651  8324  8906

8th Prize Rs.2,000/-
Last 4 digits drawn 50 times
0307  0418  0513  0842  0913  1246  1877  2017  2178  2184  2917  2918  2965  3437  3453  3587  3597  3803  3893  4509  4695  4774  4880  4962  5236  5862  6074  6161  6188  6328  6363  6415  6432  6455  6902  6909  6952  6967  7412  7650  7670  8086  8118  8126  8473  8765  8966  9474  9524  9879

9th Prize Rs.1,000/-
Last 4 digits drawn 252 times
0014  0156  0288  0292  0314  0334  0344  0436  0474  0495  0613  0614  0672  0707  0712  0733  0868  0886  0986  1086  1178  1238  1294  1336  1338  1350  1398  1403  1444  1565  1566  1583  1599  1602  1624  1702  1715  1764  1766  1782  1837  1967  2032  2122  2306  2392  2438  2561  2579  2616  2641  2649  2663  2733  2807  2825  2853  2928  2992  2995  3014  3028  3050  3094  3103  3202  3214  3228  3278  3285  3305  3339  3343  3346  3358  3461  3469  3491  3496  3676  3708  3750  3817  3940  3951  3963  3994  4011  4021  4029  4035  4053  4072  4082  4091  4096  4129  4177  4192  4210  4256  4268  4278  4313  4383  4440  4514  4547  4602  4605  4660  4663  4706  4795  4817  4873  4874  4912  4919  4981  5062  5121  5160  5186  5234  5329  5335  5356  5370  5373  5435  5440  5534  5542  5581  5621  5661  5691  5715  5759  5774  5818  5945  5993  6048  6062  6096  6106  6125  6132  6144  6219  6264  6287  6342  6367  6394  6431  6483  6531  6532  6562  6564  6702  6717  6741  6765  6776  6831  6850  6945  7012  7037  7064  7084  7098  7117  7130  7174  7180  7215  7223  7279  7284  7452  7578  7605  7619  7632  7637  7638  7666  7688  7725  7774  7821  7868  7870  7942  8010  8035  8046  8051  8233  8248  8271  8301  8354  8435  8486  8490  8492  8496  8559  8560  8606  8620  8622  8693  8783  8836  8843  8845  8884  8902  8911  8974  9014  9056  9059  9066  9209  9271  9355  9379  9464  9506  9542  9571  9573  9607  9643  9661  9709  9720  9735  9744  9892  9899  9954  9971  9987

PDF


Buy Kerala Lottery THIRUVONAM BUMPER 2021  BR 81

The Kerala State Lotteries Department announced the tickets of "Next Bumper Thiruvonam Bumper 2021" on the same day of Vishu bumper draw 2021. Our Hon. Finance minister inaugurated the sale of the tickets at Thiruvananthapuram. All Kerala State Vishu Bumper Lottery Sale started and the Ticket is available in the shops."First Prize:12 Crore"

Online Kerala lottery purchase ऑनलाइन केरल लॉटरी खरीद
Download Official Kerala lottery results PDF
Thiruvonam Bumper Lottery BR-81
Print / Download
(pdf img)

Today's Kerala Lottery Guessing Winning Numbers 👈View here
Upcoming Kerala Lotteries List 👈View here
Which lottery is best in Kerala? Full List 👈View here
Kerala Lottery Onam bumper winner news 👈View here


---

Previous Bumper Lottery Results

Kerala Lottery Results Thiruvonam bumper

www.keralalotteryresults.in

Bumper Details

Draw date

1st Prize Amount (Rs.)

Thiruvonam Bumper BR 75 Lottery Results 2020

20-09-2020

12 Crore

Thiruvonam Bumper BR 69 Lottery Results 2019

19-09-2019

12 Crore

Thiruvonam Bumper BR 63 Lottery Results 2018

19-09-2018

10 Crore

Thiruvonam Bumper BR 57 Lottery Results 2017

20-09-2017

10 Crore

Thiruvonam Bumper BR 51 Lottery Results 2016

23-09-2016

8 Crore

Thiruvonam Bumper BR 45 Lottery Results 2015

18-09-2015

7 Crore

Thiruvonam Bumper BR 39 Lottery Results 2014

19-09-2014

6 Crore

Thiruvonam Bumper BR 33 Lottery Results 2013

19-09-2013

5 Crore

Thiruvonam Bumper BR 27 Lottery Results 2012

07-09-2012

5 Crore

Thiruvonam Bumper BR 21 Lottery Results 2011

17-09-2011

5 Crore

Thiruvonam Bumper BR 15 Lottery Results 2010

08-09-2010

2.5 Crore

Thiruvonam Bumper BR 09 Lottery Results 2009

15-09-2009

2 Crore

---

Frequently Asked Questions about Vishu Bumper (FAQs)


How to Cheque Kerala lottery result quickly?
Type "Ctrl+F" on the keyboard and enter the last four numbers of the ticket. Then click "Enter" Key. If you got a prize, the number will be highlighted in the result.

What is the 1st prize for Thiruvonam Bumper 2021?
Thiruvonam Bumper 1st  prize for BR - 91  is Rs.12 crores.

When will the result be released?
Kerala Lottery Result BR - 81 will be released on 19-09-2021.

How can I claim my winning ticket Prize?
If you have won the lottery below 10,000 visits any lottery shop and collects the money. If your prize money is above 10 thousand, then visit the Directorate of Kerala State Lotteries at Vikas Bhavan, Palayam and claim your prize within 30 days by submitting the Ticket and valid ID proof.

How to Download the Kerala Weekly Lottery 2021 Result PDF?
Step 1: Visit the Website of Kerala Lottery @ www.keralalotteryresults.in
Step 2: Home Page will appear on the screen.
Step 3: On the Home Page find the Thiruvonam Bumper Lottery result Link
Step 4: Click on the Link For Onam Bumper Lottery Result.
Step 5: Then Scroll down and Pdf will appear at the bottom of the screen. Download it for future use.
Important Update – Directorate of Kerala State Lotteries will release the Thiruvonam Bumper Lottery Result (BR - 81)  at 3PM.

[ Back to Home ]